Stipendium

Cathrine Everts Forskningsstiftelse
100% ideellt engagemang till stöd för
forskning och utveckling inom cancer


Information om bidrag som kan sökas ur Cathrines stiftelse

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och utveckling, främst rörande cancer. Exempel på cancerformer som prioriteras är hematologisk cancer i allmänhet, akuta leukemier i synnerhet. Även andra allvarliga cancerformer kan komma ifråga.

Stiftelsen skall främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning som är avsedd att underlätta framtagande av nya medicinska behandlingsmetoder, till främjande av människors hälsa.

Bakgrund

Det är ovanligt med dödliga eller allvarliga sjukdomar hos unga människor. Men ändå händer det. Faktum är att cancer är den fjärde vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 20 till 39 år.

Förekomsten av vissa cancerformer, såsom tjocktarmscancer, sköldkörtelcancer och testikelcancer ökar hos personer i dessa åldrar. I USA inträffar årligen mer än 50.000 nya fall av cancer hos unga människor, vilket leder till ungefär 9.000 dödsfall. I Europa är siffrorna ungefär de dubbla, det vill säga att cirka 100.000 unga personer insjuknar varje år i någon form av cancer, med 20.000 dödsfall till följd av detta. Men det finns emellertid några ljuspunkter. De senaste decennierna har överlevnaden ökat markant bland unga vuxna (15 till 39 år) som drabbats av cancer. Behandlingsforskningen har tagit stora steg framåt, vilket lett till förbättrad prognos för många som överlever sin sjukdom.

Unga vuxna har generellt en bättre prognos och den bättre överlevnad jämfört med äldre personer, vilket kan ha flera orsaker. Till exempel kan det bero på skillnader i tumörtyper, bättre tolerans för olika typer av behandling hos yngre patienter, eller helt andra orsaker som vi ännu inte känner till.

Behov

Idag är alltså utmaningarna och kunskapsluckorna fortfarande många och stora när det gäller cancer hos barn, ungdomar och unga vuxna. Vi behöver mer forskning och kunskap för att förstå varför vissa unga vuxna förefaller vara predisponerade för cancer och varför andelen av vissa cancerformer ökar i denna åldersgrupp.  Det är också viktigt att öka den biologiska och genetiska kunskapen om varför ungdomar kan svara olika på vissa behandlingsregimer jämfört med äldre vuxna.

Andra aspekter som vi behöver ägna mer uppmärksamhet är de unika psykosociala frågor som möter de unga patienterna och deras anhöriga under och efter cancersjukdomen.

Stiftelsen

Cathrine Everts fick sin cancer, akut leukemi, när hon var på väg in i livet. Med hjälp av modern behandling besegrade hon sin cancersjukdom och kom tillbaka till ett aktivt och normalt liv.  Cathrine Everts stiftelse har tillkommit för att stödja kliniskt viktig medicinsk forskning som är direkt applicerbar i vården för att förbättra diagnostik, behandling och livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna som drabbats av allvarlig cancer.

Vem kan mottaga stipendiet och vem kan söka?

För att få Cathrine Everts stipendiet, kan en sökande ansöka och ange henne / honom själv till stiftelsen. Alternativt kan en lämplig mottagare föreslås till styrelsen för stiftelsen.

Individer kan ansöka om stöd som baseras på kriteria som ges i stiftelsen stadgar. I grund och botten stöder Cathrine Everts stiftelse kliniskt viktig medicinsk forskning, klinisk utveckling och /eller innovationer som är direkt tillämpliga i vården för att förbättra diagnostik, behandling, hantering och livskvalitet hos ungdomar och unga vuxna som lider av allvarlig cancersjukdom.

Ansökan skall struktureras enligt följande:

Projektbeskrivningen i första omgången får omfatta 9 600 tecken inklusive blanksteg och ska innehålla uppgifter om:

  • Den sökandes kliniska och forskningbakgrund, de medicinska och kliniska behov som behandlas, den innovation som gjorts och den personliga bidrag/forskning /innovation / klinisk förbättring som gjorts av den sökande.
  • Syfte, design, teori och metod i förhållande till den internationella forskningsfronten.
  • Annan viktig klinisk internationell forskning som gjorts på området under det senaste decenniet.
  • Forskarens personliga färdigheter och kvalifikationer.
  • En översikt över hur den personliga bidraget/priset kommer att användas (löner, resor eller andra användningar).
  • Ange även vilken finansiering projektet redan har, dvs hur angeläget ett tillskott från CEF kan vara  samt hur ett bidrag från stiftelsen kan göra skillnad.

Ansök senaste 31/5 genom att maila: 
stipendium@cathrinesstiftelse.se (märk den bifogade ansökan med ditt namn)

Utdelade stipendium