Parmida Ranji

Doktor i medicinsk vetenskap

2016 års stipendium från Cathrine Everts Forskningsstiftelse tilldelas Parmida Ranji, doktor i medicinsk vetenskap vid avd för Kirurgi SU/Ö Göteborg.

Parmida Ranji erhåller 50.000 SEK för forskningsprojektet – ”Identifiering av patienter med aggressiv och drogresistent kolorektal cancer genom bestämning av YES1 och TYMS genamplifiering”.

Motivering:

Det mest använda läkemedlet vid behandling av kolorektal cancer är 5-fluoruracil (5-FU). Trots att 5-FU har använts vid cancerbehandling i 60 år finns inga tester som förutsäger om en tumör svarar på läkemedlet. En del tumörer har en inneboende resistens medan andra kan utveckla detta under behandlingen, bl a genom att öka antalet kopior av genen TYMS (genamplifiering). Nära TYMS sitter genen för YES1, vars aktivitet är hög i polyper som utvecklas till elakartade tumörer. En hypotes är att en samtidig amplifiering av både YES1 och TYMS kan induceras av 5-FU och då leda till mer aggressiva och resistenta tumörer. Studier vid avd för kirurgi SU/Ö har som mål att kartlägga ev samband mellan YES1/TYMS genamplifiering och utveckling av aggressiva tumörer. På så sätt vill man göra det möjligt att redan före behandlingens start kunna identifiera patienter med tumörer som sannolikt är resistenta mot 5-FU. En metod för detektion av genamplifiering i plasma kommer att utvecklas för att följa förändringar under behandlingen. Genom att analysera antal kopior av TYMS hoppas man göra det möjligt att identifiera patienter som inte svarar på 5-FU. Dessa patienter bör erbjudas alternativ behandling. Med tanke på det stora antalet patienter som får 5-FU varje år är nyttan av projektet stor för såväl patienter som för sjukvården.

Projektet uppfyller stiftelsens ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och utveckling rörande cancer, inte minst att främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning som är avsedd att underlätta framtagandet av nya medicinska behandlingsmetoder, till främjande av människors hälsa.

Gå tillbaka