Stefan Deneberg

Specialistläkare inom hematologi och internmedicin

Specialistläkare inom hematologi och internmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Dr Deneberg erhåller 50.000 SEK för forskningsprojektet – Induktionsbehandling av akut myeloisk leukemi i Sverige. Blir vi bättre? Hur kan vi förbättras ytterligare? En registerstudie av svenska AML-gruppen.

Motivering:

Trots ökad kunskap om olika genetiska och molekylära mekanismer kopplade till sjukdomen AML (akut myeloisk leukemi) har dess behandling inte ändrats påtagligt under de senaste 30 åren. Beslut kring basala kliniska frågeställningar, som när och hur man bör erbjuda patienterna högdos induktions- respektive sviktbehandling med cellhämmande medel, bygger på en avvägning mellan förväntade positiva effekter kontra befarade biverkningar, faktorer som fortfarande är ofullständigt belysta. Vägledningen som finns bygger till stor del på analyser av kliniska studier med selekterade patientgrupper, vilket minskar generaliserbarheten. Om och varför en minskning av ED (early death) har skett i rutinsjukvården i stort är inte heller känt. Det finns således ett stort behov av populationsbaserade analyser utanför de snäva ramar som retrospektiva läkemedelsstudier medger. Sådana analyser kan ha direkta implikationer på klinisk praxis, både i Sverige och utomlands.

Utifrån bakgrunden ovan har dr Deneberg och kollegor formulerat fyra kliniskt viktiga frågor som man avser att besvara genom att studera, och i vissa delar komplettera existerande data i det omfattande svenska AML-registret.

Projektet uppfyller stiftelsens ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och utveckling rörande cancer, inte minst att främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning som är avsedd att underlätta framtagandet av nya medicinska behandlingsmetoder, till främjande av människors hälsa.

Gå tillbaka