Daniel Salamon

MD Ph

2018 års stipendium från Cathrine Everts Forskningsstiftelse tilldelas Daniel Salamon MD PhD, senior forskare anknuten till Karolinska Institutet.

Dr Salamon erhåller 50.000 SEK för forskningsprojektet – Analyser av den direkt anti-apoptotiska effekten av interferon γ på primära, humana LinˉCD34+ leukemistam/progenitorceller vid kronisk myeloisk leukemi.

Motivering:

Kronisk myeloisk leukemi (KML) kännetecknas av en kromosomal translokation, t(9; 22), vilken leder till bildandet av Philadelphia-kromosomen. Denna avvikelse kodar för Bcr-Abl-fusionsonkoproteinet, som spelar en grundläggande roll i patogenesen bakom KML. Aktiviteten hos Bcr-Abl-proteinet kan nu effektivt hämmas med riktade tyrosinkinasinhibitorer (TKI), vilket leder till att merparten av leukemicellerna dör. Emellertid överlever vissa av de mest omogna s k leukemistamcellerna TKI-behandlingen. De kvarvarande KML-stamcellernas resistens mot TKI anses idag kunna kopplas till en onormal aktivering av en eller flera icke Bcr-Abl-associerade signalvägar, vilka medverkar i regleringen av de hematopoetiska stamcellernas överlevnad och självförnyelse. Flera aktuella fynd tyder på att TKI-behandlade KML-patienter har en ökad produktion av interferon y (IFNγ), och att detta multifunktionella cytokin i själva verket kan motverka och försämra effekten av TKI-behandlingen. Forskningsdata ger indikationer om att en uppreglerad IFNγ-signalering spelar en avgörande roll för uppkomsten av TKI-resistens hos KML stam/progenitor celler. En rad ex vivo-experiment för att avslöja molekylära mekanismer bakom den direkta anti-apoptotiska effekten av IFNy på dessa leukemiceller kommer att utföras i detta projektet.

Projektet uppfyller stiftelsens ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning och utveckling rörande cancer, inte minst att främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning som är avsedd att underlätta framtagandet av nya medicinska behandlingsmetoder, till främjande av människors hälsa.

Gå tillbaka