Xiaonan Zhang

Xiaonan Zhang PhD

Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin, Uppsala universitet, har erhållit årets stipendium om 50.000 SEK från Cathrine Everts Forskningsstiftelse för projektet:

Upptäckt av metaboliskt beroende av vilande cancerceller i kolorektala tumörer och neuroblastom

För närvarande riktar de flesta kliniskt använda anticancerläkemedel in sig på prolifererande cancerceller, vilket gör fasen i cellcykeln till en huvudsaklig faktor för om en cancercell kommer att svara på ett visst läkemedel. Mer än 80% av de interna cancercellerna i en tumör har dock rapporterats vara vilande. Vilande cancerceller är okänsliga mot cellgifter som riktar in sig på den aktiva cellcykeln eller som delar sig snabbt i en växande tumör. Detta projekt syftar till att utveckla nya behandlingsalternativ för solida tumörer genom att identifiera specifika metabola beroenden hos vilande cancerceller, som är okänsliga mot traditionella cellgifter. Målet är att upptäcka nya mål för att övervinna kemoresistens vid solida tumörer och utveckla behandlingsregimer som riktar sig mot både prolifererande och vilande cancerceller.

Detta projekt kommer att fokusera på två olika cancerformer, koloncancer (CRC) – den andra dödligaste tumören i världen och neuroblastom (NB) – den vanligaste solida tumören hos barn.

Projektet uppfyller stiftelsens ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling rörande cancer som är avsedd att underlätta framtagandet av nya medicinska behandlingsmetoder, till främjande för människors hälsa.

 

Gå tillbaka