Ingrid Lilienthal

Ingrid Lilienthal MD PhD

Barncancerforskningsenheten, Institution för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Forskar-AT, Karolinska Universistetssjukhuset, har erhållit årets stipendium om 50.000 SEK från Cathrine Everts Forskningsstiftelse. Detta för projektet:

 

Förbättrad återfallsbehandling vid akut myeloisk leukemi (AML)

Akut myeloisk leukemi (AML) utgör 20% av barnleukemier. Då den vanligaste barnleukemin, akut lymfoblastisk leukemi (ALL), har en överlevnad som är ungefär 90% har AML en överlevnad på endast 70%. Dessutom är återfallsrisken för AML upp till 50% hos barn och ungdomar som har överlevt sin AML första gången och mindre än hälften av dessa patienter överlever mer än fem år efter sitt återfall. Nya, bättre behandlingar behövs för att kunna ge denna unga patientgrupp en bättra chans till överlevnad. Ett stort problem för effektiv återfallsbehandling är terapiresistens.

 

Ett huvudläkemedel för AML primär- och återfallsbehandling är nukleosidanalogen cytarabin (Ara-C). Den mest använda återfallsbehandlingen för pediatrisk AML kombinerar Ara-C med en annan nukleosidanalog, fludarabin (Flu), i så kallade FLA protokoll. Resistens mot Ara-C är ett stort hinder för effektiv primär- och återfallsbehandling, och det är känt sedan tidigare att den antineoplastiska effekten av Ara-C är beroende på hur mycket aktiv Ara-C metabolit ackumuleras i cellerna.

Det är tidigare visat att tillägg av hydroxyurea (HU) kan motverka Ara-C resistens i primär AML genom att inhibera det Ara-C-metaboliserande proteinet SAMHD1. Tillägg av HU till både Flu och FLA inhiberar även celltillväxt och leder till mer celldöd än behandlingarna utan HU i en pediatrisk AML cellinje. I pediatriska AML återfallsprover förstärker också HU effekten av Flu och FLA. Mekanismen verkar annorlunda än hur HU förstärker Ara-C.

För att bättre förstå hur HU förbättrar responsen till Flu och FLA kommer de molekylära mekanismer som ligger bakom läkemedlens verkan att studeras. För att göra detta analyseras förekomsten av aktiva Flu metaboliter med HU och/eller Ara-C med hjälp av high-performance liquid chromatography (HPLC) i kombination med mass spectrometry (MS). Western blot kommer att användas för att studera på vilket sätt checkpoint- och apoptosproteiner är aktiverade under FLA och FLA-HU behandlingen. Bästa tidpunkten för HU tillägget skall dokumenteras och ligga till grund för en klinisk studie där HU läggs till i den vanliga relapsbehandlingen.

Projektet uppfyller stiftelsens ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling rörande cancer, inte minst att främja sådan medicinsk vetenskaplig forskning som är avsedd att underlätta framtagandet av nya medicinska behandlingsmetoder, till främjande för människors hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå tillbaka