Anna Eriksson

Specialistläkare inom hematologi och internmedicin

2017 års stipendium från Cathrine Everts Forskningsstiftelse tilldelas Anna Eriksson, specialistläkare inom hematologi och internmedicin vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

För projektet – Populationsbaserad kartläggning av myelosarkom i Sverige. Myelosarkom är en sällsynt form av hematologisk malignitet (blodcancer). Trots sin ovanlighet utgör tillståndet ett kliniskt betydelsefullt fenomen och ett terapeutiskt dilemma.

Dr Eriksson kommer att via registerdata undersöka förekomsten av myelosarkom i Sverige inklusive sjukdomskaraktäristika vid diagnos och utreda huruvida olika kliniska och genetiska faktorer kan förutsäga behandlingssvar samt hur olika behandlingsstrategier påverkar utfallet för dessa patienter. Förhoppningen är kunna förbättra riskstratifieringen och därmed möjliggöra optimering av behandlingsval för denna patientgrupp.

Gå tillbaka