ANVÄNDANDET AV STIPENDIEPENGARNA

Vi har frågat tidigare pristagare vad de använt prispengarna för under året som gått.

2018 års stipendiat Dr Daniel Salamon

Dr Salamons brief report about the project entitled “Analysis of the direct anti-apoptotic effect of interferon γ on primary human LinˉCD34+ chronic myeloid leukemia stem/progenitor cells” supported by the Cathrine Everts Forskningsstiftelse:

The tyrosine kinase inhibitor (TKI) imatinib has greatly improved the survival of chronic myeloid leukemia (CML) patients, but the drug needs to be given during many years and drug resistance prevents cure. Our research revealed that interferon γ (IFNγ), a protein secreted by some cell types of the immune system strongly counteracts the anti-leukemic effect of this TKI on CML stem/progenitor cells. Since IFNγ production significantly increases in imatinib-treated CML patients, its tumor promoting effect can be an important mechanism behind clinical resistance to imatinib. We also showed, that IFNγ upregulates the expression of several tumor promoting proteins, that may constitute novel drug targets in order to achieve cure. More importantly, treatment of CML cells with a small molecule inhibitor specific for one of these proteins, so far denoted ”protein X”, completely prevented the tumor promoting effect of IFNγ. Further experiments are ongoing to characterize the role of this protein in the pro-tumorigenic effect of IFNγ on CML cells.

The financial support from Cathrine Everts Forskningsstiftelse covered the costs of some important reagents (including small molecule inhibitors, antibodies, siRNAs and kits for RNA purification, cDNA synthesis, real time PCR and apoptosis detection) which were essential for our experiments. We are truly grateful for the support provided by Cathrine Everts Forskningsstiftelse, which has clearly facilitated the completion of this research project.

2017 års stipendiat Anna Eriksson

Myelosarkom är en sällsynt form av hematologisk malignitet som är närmast besläktad med akut myeloisk leukemi, AML. Tidigare rapporter indikerar en incidens om 1-2 fall per år i Sverige, men mer övergripande studier saknas. Trots sin ovanlighet utgör myelosarkom ett kliniskt betydelsefullt fenomen och det aktuella projektet har till syfte att göra en populationsbaserad kartläggning av isolerade myelosarkom i landet.

Under året har vi erhållit data från såväl det nationella kvalitetsregistret för AML som från cancerregistret. Med hjälp av medel från Cathrine Everts stiftelse har jag fått tid att studera fallen av isolerat myelosarkom och jämföra dessa med patienter med generaliserad AML; både med och utan extramedullärt engagemang. Jag har även haft möjlighet att handleda en duktig läkarstudent, Hanna Scott, som mycket aktivt deltagit i projektet. Tillsammans med hematolog-kollega Gunnar Larfors har vi har utrett den prognostiska betydelsen av isolerad extramedullär växt av klonala myeloida blaster jämfört med primärt benmärgsengagemang samt huruvida olika kliniska och genetiska sjukdomskaraktäristika kan förutsäga behandlingssvar och hur olika behandlingsstrategier påverkar utfallet för patienter med isolerat myelosarkom.

Vi har även inlett ett samarbete med kollegor från Lunds universitet. Vi kommer att genomföra genpanelanalys/sekvensering på befintlig DNA-material från historiska vävnadsbiopsier/ benmärgsprov från myelosarkom-patienter, vilka vi identifierat i vår initiala kartläggande del av projektet. Vi har ansökt och erhållit kompletterande etiskt tillstånd  för denna del av studien och arbetar med att identifiera biobankat material för kommande analys.

Utifrån den aktuella studien hoppas vi under kommande år att kunna publicera en av de första större populationsbaserade studierna kring isolerat myelosarkom och på så sätt hjälpa de patienter som drabbas. Jag vill rikta ett stort tack till Cathrine Everts forskningsstiftelse för det ekonomiska stöd som utgjort ett mycket viktigt bidrag för att möjliggöra ovanstående arbete.

/Anna

2016 års stipendiat Parmida Ranji

Rapport från 2016 års stipendiemottagare

Forskningsprojektet – ”Identifiering av patienter med aggressiv och drogresistent kolorektal cancer genom bestämning av YES1 och TYMS genamplifiering”.

Det mest använda läkemedlet vid behandling av kolorektal cancer är 5-fluoruracil (5-FU). Trots att 5-FU har använts vid cancerbehandling i 60 år finns inga tester som förutsäger om en tumör svarar på läkemedlet.

Resultaten från vår utförda studie visade att odlade celler från patienter med tjocktarmscancer kan utveckla resistens mot 5-fluorouracil. När resistens utvecklas fungerar inte behandlingen och tumörcellerna fortsätter att växa. I cellerna uppstod resistensen på grund av att det blev fler kopior än normalt av genen TYMS. Om det dessutom blir fler kopior av en annan gen, YES-1, är det troligt att tumörcellerna bli mer aggressiva.

I studien såg vi även att det var möjligt att bestämma antal kopior av TYMS och YES-1 i plasmaprover från patienter med tjocktarmscancer. Detta resultat är intressant eftersom det öppnar för en möjlighet att upptäcka när tumörer utvecklar resistens och det är dags att byta till en annan typ av behandling där inte 5-fluorouracil ingår. Studien kommer nu att utökas så att fler patientprover kan analyseras.

Projektet utfördes av postdoc Parmida Ranji vid avd. för kirurgi SU/Ö, under handledning av docent Y. Wettergren, i samarbete med forskare och kliniker vid GU och SU, Göteborg.

Erhållet bidrag har använts för inköp av material till de experimentella studierna.

/Parmida

2015 års stipendiat Stefan Deneberg

Som läkare och forskare har året varit hektiskt men också mycket givande. En pressad personalsituation har har tagit sig uttryck i att mycket extra tid och energi fått läggas ned på att få vardagen att fungera i vården. Det har förstås drabbat sjuksköterskegruppen mest och jag har där fått bevittna många enormt fina insatser och en mycket god arbetsmoral som räddat situationen.

Bland annat tack vare det fina stipendiet från Cathrine Everts stiftelse kunde jag resa till den stora hematologikonferensen ASH i Orlando i december 2015 och där presentera preliminärresultaten av den nationella analysen av tidig dödlighet inom akut myeloisk leukemi, AML. Det var en mycket givande konferens där arbetet fick mycket uppmärksamhet, och slutanalyserna är nu klara för publikation. Jag har parallellt arbetat med laborativa analyser av en speciell genetisk mutation som förekommer i ca 1/3 av alla personer som drabbas av AML där vi på sikt hoppas kunna finna mer målinriktade behandlingar, ett viktigt arbete som sker lite i skymundan och där jag skulle vilja lyfta fram fina insatser från medlemmar i forskningsgruppen och våra samarbetspartners, Huthayfa Mujahed, Ying Qu, Andreas Lennartsson och Sophia Miliara.

När det gäller klinisk hematologisk forskning så tycker jag mig märka att Sverige och Karolinska attraherar fler och fler spännande kliniska studier av nya intressanta läkemedel. Jag har arbetat mycket under året för att vår kliniska forskningsenhet skall kunna hålla en fortsatt hög kapacitet trots personalbrist och jag är glad att ha rekryterat två nya duktiga medarbetare. Vi har nu fler pågående studier än någonsin tidigare och jag hoppas att vi kan fortsätta på det sättet för patienternas skull. Förhoppningsvis kan det bidra till att vi de närmaste åren får nya vapen i kampen mot AML.

/Stefan

2014 års stipendiat Christian Kjellander

Rapport kring infektionsforskning vid hematologiska maligniteter

2015 inleddes med att insamling av blodprover från patienter med intensiva cellgiftskurer inom slutenvården avslutades. Mina forskningskolleger och jag har därefter analyserat insamlat material och bearbetat data. En vetenskaplig publikation accepterades i augusti i år. Artikeln redogör hur man med nye teknologi, next generation sequencing, kan ge en mikrobiologisk förklaring till fler feber-episoder där traditionell diagnostik(blododlingar) misslyckats. ”Bacterial Landscape of Bloodstream Infections in Neutropenic Patients via High Throughput Sequencing”. Publicerad i PLoS One. 2015 Aug 13. Den nya tekniken utvinner eventuell förekomst av bakteriellt DNA. Under hösten hoppas vi även publicera en artikel med kompletterande analyser kring virus och svampar som förklaring till oklar feber hos gravt immunsupprimerade hematologiska patienter. Våren 2016 hoppas jag disputera på ämnet ”infektioner vid hematologiska maligniteter”.

Stipendiepengarna har använts bl.a. avvänts till att finansiera forskningstid för mig. I  minst 3 vetenskapliga artiklar, kommer man i ”acknowledgement” kunna se att jag tackar Cathrine Everts forskningsfond.

Next generation sequencing (=High Throughput Sequencing ) tror jag i framtiden kommer utnyttjas diagnostiskt ur flera aspekter. Infektionsmässigt skulle vi kunna upptäcka orsak till feber snabbare och även få vägledning avseende antibiotikaval. Våra studier kommer belysa betydelsen av tekniken. Om/när analyserna blir billigare kan det börja implementeras i kliniken.

/Christian