Användandet av utdelade stipendium

CATHRINE EVERTS FORSKNINGSSTIFTELSE

100% IDEELLT ENGAGEMANG TILL STÖD FÖR

FORSKNING OCH UTVECKLING INOM CANCER

UTDELADE STIPENDIUM

 

2016 - Parmida Ranji

 

 

2015 - Dr Stefan Deneberg

 

 

2014 – Dr Christian Kjellander

 

 

2013 – Kurator Sara Natt och Dag

 

 

2012 – Organisationen Ung Cancer.

 

 

ANVÄNDANDET AV STIPENDIEPENGARNA

2016 - Parmida Ranji

 

2016 års stipendium från Cathrine Everts Forskningsstiftelse tilldelas Parmida Ranji, doktor i medicinsk vetenskap vid avd för Kirurgi SU/Ö Göteborg.

Parmida Ranji erhåller 50.000 SEK för forskningsprojektet – ”Identifiering av patienter med aggressiv och drogresistent kolorektal cancer genom bestämning av YES1 och TYMS genamplifiering”.

 

Rapport från 2016 års stipendiemottagare

Forskningsprojektet – ”Identifiering av patienter med aggressiv och drogresistent kolorektal cancer genom bestämning av YES1 och TYMS genamplifiering”.

 

Det mest använda läkemedlet vid behandling av kolorektal cancer är 5-fluoruracil (5-FU). Trots att 5-FU har använts vid cancerbehandling i 60 år finns inga tester som förutsäger om en tumör svarar på läkemedlet.

Resultaten från vår utförda studie visade att odlade celler från patienter med tjocktarmscancer kan utveckla resistens mot 5-fluorouracil. När resistens utvecklas fungerar inte behandlingen och tumörcellerna fortsätter att växa. I cellerna uppstod resistensen på grund av att det blev fler kopior än normalt av genen TYMS. Om det dessutom blir fler kopior av en annan gen, YES-1, är det troligt att tumörcellerna bli mer aggressiva.

I studien såg vi även att det var möjligt att bestämma antal kopior av TYMS och YES-1 i plasmaprover från patienter med tjocktarmscancer. Detta resultat är intressant eftersom det öppnar för en möjlighet att upptäcka när tumörer utvecklar resistens och det är dags att byta till en annan typ av behandling där inte 5-fluorouracil ingår. Studien kommer nu att utökas så att fler patientprover kan analyseras.

Projektet utfördes av postdoc Parmida Ranji vid avd. för kirurgi SU/Ö, under handledning av docent Y. Wettergren, i samarbete med forskare och kliniker vid GU och SU, Göteborg.

Erhållet bidrag har använts för inköp av material till de experimentella studierna.

 

 

 

Vi frågade 2015 års stipendiat Stefan Deneberg vad han har jobbat med sedan vi såg honom sist vid prisutdelningen.

 

 

Som läkare och forskare har året varit hektiskt men också mycket givande. En pressad personalsituation har har tagit sig uttryck i att mycket extra tid och energi fått läggas ned på att få vardagen att fungera i vården. Det har förstås drabbat sjuksköterskegruppen mest och jag har där fått bevittna många enormt fina insatser och en mycket god arbetsmoral som räddat situationen.

Bland annat tack vare det fina stipendiet från Cathrine Everts stiftelse kunde jag resa till den stora hematologikonferensen ASH i Orlando i december 2015 och där presentera preliminärresultaten av den nationella analysen av tidig dödlighet inom akut myeloisk leukemi, AML. Det var en mycket givande konferens där arbetet fick mycket uppmärksamhet, och slutanalyserna är nu klara för publikation. Jag har parallellt arbetat med laborativa analyser av en speciell genetisk mutation som förekommer i ca 1/3 av alla personer som drabbas av AML där vi på sikt hoppas kunna finna mer målinriktade behandlingar, ett viktigt arbete som sker lite i skymundan och där jag skulle vilja lyfta fram fina insatser från medlemmar i forskningsgruppen och våra samarbetspartners, Huthayfa Mujahed, Ying Qu, Andreas Lennartsson och Sophia Miliara.

När det gäller klinisk hematologisk forskning så tycker jag mig märka att Sverige och Karolinska attraherar fler och fler spännande kliniska studier av nya intressanta läkemedel. Jag har arbetat mycket under året för att vår kliniska forskningsenhet skall kunna hålla en fortsatt hög kapacitet trots personalbrist och jag är glad att ha rekryterat två nya duktiga medarbetare. Vi har nu fler pågående studier än någonsin tidigare och jag hoppas att vi kan fortsätta på det sättet för patienternas skull. Förhoppningsvis kan det bidra till att vi de närmaste åren får nya vapen i kampen mot AML.

 

Stefan Deneberg

Vi frågade 2014 års stipendiat Christian Kjellander vad han har jobbat med sedan vi såg honom sist vid prisutdelningen.

 

 

Rapport kring infektionsforskning vid hematologiska maligniteter

 

2015 inleddes med att insamling av blodprover från patienter med intensiva cellgiftskurer inom slutenvården avslutades. Mina forskningskolleger och jag har därefter analyserat insamlat material och bearbetat data. En vetenskaplig publikation accepterades i augusti i år. Artikeln redogör hur man med nye teknologi, next generation sequencing, kan ge en mikrobiologisk förklaring till fler feber-episoder där traditionell diagnostik(blododlingar) misslyckats. ”Bacterial Landscape of Bloodstream Infections in Neutropenic Patients via High Throughput Sequencing”. Publicerad i PLoS One. 2015 Aug 13. Den nya tekniken utvinner eventuell förekomst av bakteriellt DNA. Under hösten hoppas vi även publicera en artikel med kompletterande analyser kring virus och svampar som förklaring till oklar feber hos gravt immunsupprimerade hematologiska patienter. Våren 2016 hoppas jag disputera på ämnet ”infektioner vid hematologiska maligniteter”.

 

Stipendiepengarna har använts bl.a. avvänts till att finansiera forskningstid för mig. I minst 3 vetenskapliga artiklar, kommer man i ”acknowledgement” kunna se att jag tackar Cathrine Everts forskningsfond.

 

Next generation sequencing (=High Throughput Sequencing ) tror jag i framtiden kommer utnyttjas diagnostiskt ur flera aspekter. Infektionsmässigt skulle vi kunna upptäcka orsak till feber snabbare och även få vägledning avseende antibiotikaval. Våra studier kommer belysa betydelsen av tekniken. Om/när analyserna blir billigare kan det börja implementeras i kliniken.

 

/Christian

 

 

BG 814-6813 samt

PG 622561-9

Copyright @ All Rights Reserved

 

 

 

Fotograf: Jimmy Hansen